زنان سالخورده و حجاب
8 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

آیا زنان سالخورده ای که هیچ نوع جذابیتی ندارند هم ملزم به رعایت حجاب هستند؟

حجاب بر زنهای سالخورده و نا امید از ازدواج در صورت پرهیز از خود آرایی و زینت واجب نیست قرآن کریم در مورد واجب نبودن پوشش با لباسهای رویین برای زنهای سالخورده و نا امید از ازدواج می فرماید "زنان از کار افتاده ای که امیدی به ازدواج ندارند. (جاذبه جنسی را کاملا از دست داده اند) گناهی برآنان نیست که لباسهای (رویین)خود را بر زمین بگذارند به شرط اینکه در برابر مردم خود آرایی نکنند" در عین حال اگر جانب عفاف را رعایت کنند و خود را پوشیده دارند بهتر است. استثنائی که در آیه برای حکم حجاب نسبت زنان پیر و سالخورده بیان شده با دو شرط محقق می شود.

نخست: اینکه به سن و سالی برسند که معمولا امیدی به ازدواج ندارند وبه تعبیر دیگر جاذبه جنسی را کاملا از دست داده اند.

دوم: اینکه در حال بر داشتن حجاب، خود را زینت ننمایند. البته منظور از برهنه شدن و بیرون آوردن همه لباسها نیست بلکه تنها کنار گذاشتن لباسهای رو است که بعضی روایات از آن تعبیر "الجلباب و الخمار" کرده است جلباب با کسر جیم در لغت به معنی پوشش گسترده وفراگیر است که روی لباسهای دیگر پوشیده می شود. و ظاهر و روی همه بدن را می پوشاند.

برگرفته از کتاب پاسخ به شبهات درباره حجاب

یادداشت ارسالی از سید حکیم لطیفی