زن و مرد در انسانیت
5 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

زن ومرد درانسانیّت تفاوتی ندارند پس علت برتری مرد به زن در مدیریت خانه چیست؟

زن و مرد اگر چه در انسانیّت تفاوتی ندارند ولی از نظر امور جسمانی و عواطف وحتی فعالیت های مغزی تفاوت هایی دارند. دین اسلام بر اساس تفاوت ها و اختلاف طبیعی جسمی و روحی وظایف و مسئولیت های متفاوتی را برای زنان و مردان در نظر گرفته است.

دردنیای امروز این سخن پذیرفته شده است که اگر دو نفر مامور انجام کاری شود، حتما باید یکی از آن دو رئیس و دیگری معاون باشد وگرنه هرج و مرج پیدا می شود، یعنی درهر تشکل واجتماعی اگر چه محدود، باید یکی از آنها مدیریت کند.

خانواده درحقیقت یک واحدکوچک اجتماعی است. از این رو باید یک سرپرست و مدیرداشته باشد تا رهبری خانواده را در دست بگیرد و آن را به مقصد برساند. اگر قرار باشد دو مدیر در خانواده باشد تزاحم و مشکلاتی به وجود می آید و خانواده فرو می پاشد. بنابراین تفکیک نقش ها در خانواده، به معنای کم ارزش دیدن نقش زن یا شوهر نیست، مسئولیتها باید همخوان با نظام تکوینی و سازگار با آفرینش زن و مرد باشد، مسئله برتری مردان بر زنان در آیاتی از قران کریم مانند آیه 228 از سوره بقره مطرح گردیده در واقع این برتری یک وظیفه است که مردان مکلف اند بر اساس عدالت و معروف آنرا به انجام برسانند. [1] اسلام می گوید این مسئولیت منطبق با آفرینش مرد است نه یک امتیاز همه جانبه که منشا تفاخر و نادیده انگاشتن حقوق زنان گردد. مراد این است که در این اجتماع کوچک، یک نفر به عنوان مدیر، سرپرستی خانواده را بر عهده بگیرد.

تصمیم گیریهای کلان خانواده، ارتباط مستقیمی با اقتصاد خانواده دارد، درزندگی مشترک، زن باید مسئولیت سنگین مخارج خانواده را به شوهر خود بسپارد و مرد نیز باید بار این مسئولیت را به نیکی بر دوش گیرد.

زن باید برای ایفای نقش مدیریتی مرد، احترام قائل باشد و او را در ایفای نقش خود برای حمایت از خانواده یاری نماید. عدم پذیرش صمیمانه ریاست مرد در خانواده، به شخصیت مرد لطمه می زند وسبب ایجادروحیه لجبازی در مرد شده و انگیزه وی را برای پذیرش مسئولیت های سنگین خانوادگی تضعیف خواهد کرد.

 طبیعی است که مدیریت داخلی خانواده به دلیل احساسات عمیق وعاطفی زن که اصلی ترین عامل پیوند در خانواده است، با زنان است چون آنها بیشتر درجریان امور داخلی خانواده قرار دارند ومدیریت خارجی هم با مردان است چون با این حوزه بیشتر آشنایی دارند در حقیقت نوعی تقسیم کار بین آنها طراحی شده است.

پاورقی:

[1] - مکارم شیرازی ، تفسیر نمونه صج2 ص 191.  

دانلود