بی حجابی های فراوان
10 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

با بودن بی حجاب های فراوان که در هر حال اثر خود را می گذارند رعایت کردن و نکردن من چه تفاوتی دارد؟

برخی افراد تحت پوشش این استدلال به بد پوششی خود ادامه می دهند. در حالی که این یک توجیه معقول نیست. مانند این است که اگر در جامعه دروغ زیاد شد افراد راستگو هم بگویند با این همه دروغ، راستگویی ما چه فایده دارد وآنان هم به دروغگویان بپیوندند و با فراوان شدن کسانی که رعایت پوشش صحیح را نمی کنند دیگران هم به آنان اقتدا نمایند دیگر ارزشها در جامعه کم رنگ می شود و نسل جدید با ارزشهایی مانند راستگویی و امانت داری و. . . بیگانه می شود.

پوشش یک امر طبیعی برای انسانها واز ممیزات او نسبت به دیگر موجودات است. حجاب گویای انتخاب یک عقیده است که زن آن را با شناخت بر می گزیند. اسلام می خواهد مردان و زنان مسلمان، روحی آرام واعصابی سالم و چشم و گوشی پاک داشته باشند، چرا که هرچه دیده بیند دل کند یاد.

تقید به فرایض دینی با بی توجهی برخی افراد و حتی عمل نکردن همه انسانها از بین نمی رود، پس هر چند خیلی ها به مساله پوشش که دستور خداوند است بی توجه شوند باز هم حکم خدا به قوت خود باقی است و باید به آن احترام گذاشت. هرکس مرتکب خطایی شود خود مسئول است و باید در دادگاه الهی پاسخگو باشد با بودن افراد بد حجاب جوانهایی به انحراف کشانده می شوند ولی اگر تو پوشیدگی را رعایت نکنی، در مسئولیت انحراف و مفاسد ایجاد شده سهیم خواهی بود.

. اگر کسانی که به ارزش ها عمل می کنند استقامت نمایند امید است علاوه بر حفظ ارزشها، دیگران هم به آنان بپیوندند و کم کم صفات پسندیده در جامعه رواج یابد.

برگرفته از کتاب پاسخ به شبهاتی درباره حجاب

دانلود