الزام به حجاب مخالف آزادی
6 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

الزام به حجاب مخالف آزادی و با آیه (لا اکراه فی الدین) نمی سازد زیرا وقتی در اصل دین اجبار نیست چطور در فرعش اجبار باشد؟

برخی با استناد به آیه 256 سوره بقره مدعی هستند که در دین اجباری نیست بنابر این به هریک از بخشهای دین که تمایل داشتیم ملتزم می شویم و به هریک از بخشها که تمایلی نداریم ملتزم نمی شویم که این سخن ناشی از بد فهمی آنها از معنای صحیح ودقیق آیه می باشد.

 اوّلا: حوزه لا اکره فی الدین مربوط به پذیرش اصل دین است که به دلیل قلبی و اعتقادی بودن آن امکان اجبار و اکراه در آن وجود ندارد اما درحوزه فروع دین که همان حوزه اعمال و رفتار انسان است به ویژه در مورد اعمال اجتماعی وسیاسی او مطلب کاملا متفاوت است اساسا عقل نمی پذیرد پس از ورود به سازمانی در اجرای قوانین آن سازمان شخص مختار باشد زیرا موجب هرج ومرج می شود.

 پس معنای آیه لا اکراه فی الدین این است که پذیرش دین و اعتقاد به آن امری نیست که افراد به اجبار به آن معتقد باشند بلکه امری قلبی است وهر کس خواست به اختیار خود آن را می پذیرد لذا افرادی که دین را می پذیرند با اکراه و اجبار آن را نپذیرفته اند اما بعد از پذیرش و اعتقاد به آن اگر کسی معتقد شد و قبول کرد باید به قوانین واحکام اسلامی پایبند باشد معنی ندارد که شخص بعد از پذیرش اسلام آزادی در عمل داشته باشد، در اسلام نیز مانند کلیه نظامهای فکری که دارای قوانین اجتمایی اجباری هستند احکام اجباری فراوانی وجود دارد مانند حدود و قوانین اجتماعی، که در این موارد با متخلفین برخورد قانونی می شود چرا فقط در مورد حجاب از این لفظ استفاده می شود. معنی ندارد که کسی یک سیستیم حقوقی یا اعتقادی را بپذیرد و یا عضو یک حزب یا سازمان شود ولی به مقررات آن پایبند نباشد.

ثانیا: هر کس که در نظام اسلامی زندگی می کند مطابق با نظام دموکراسی باید به ارزشها ی پذیرفته شده اکثریت آن جامعه احترام بگذارد. در تمام مکاتب الهی و مدنی پذیرفته شده است که اگر در جامعه قوانینی به تصویب رسید همه افراد حتی آنهایی که به آن رای نداده اند ملزم به مراعات آن هستند.

ثالثا: دین اسلام از اول آزادی را مشروط به عدم مخالفت با قوانین الهی اعلام داشته. در دین قوانینی برای مجازات دزد وامثال آن وضع شده است اگر کسی دزدی کند یا مال مردم را به زور بگیرد یا به کسی ظلم کند واگر حاکم او را مجازات کند هیچ کس اعتراض نمی کند که چرا دزد را مجازات می کنید، مگر در دین آزادی نیست؟ زن گوهری گرانبها وفرشته ای آسمانی است که هر چه پوشیده تر باشد نزد خدا محبوب تر است.

رابعا: معنای دیکتاتوری اجبار افراد بر حسب میل و نظر شخصی است نه اجبار بر اساس قوانین فطری و معقول الهی ضمن اینکه اجبار در معقولات بسیار پسندیده است. 

دانلود