جایگاه زن در جوامع غربی؟
11 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

جایگاه زن در جوامع غربی؟

بدون شک، در عصر ما که بعضی نام آن را عصر برهنگی و آزادی جنسی گذارده اند، و بی بند باری را جزئی از آزادی می دانند، سخن از حجاب گفتن برای این دسته ناخوشایند و گاه افسانه ای و متعلق به زمانهای گذشته است. ولی مفاسد بی حساب، مشکلات و گرفتاری های روز افزونی که از این آزادیهای بی قید و شرط به وجود آمده سبب شده که تدریجاً گوش شنوائی برای این سخن پیدا شود.

شعار آزادی بی قید و بند از نوع غربی، یک هدف وآرمان انسانی نیست بلکه وسیله ای برای به تسلیم کشاندن زن در برابر خواسته های به ناحق همچون استفاده از جاذبه جنسیت زن جهت تبلیغ کالا ها و دکور و عاملی برای جلب جهانگردان و مانند اینها قرار بدهند در چنین جامعه ای شخصیت زن و ارزش های والای انسانی او به کلی به دست فراموشی سپرده می شود. در چنین جامعه ای که زن فقط جسم است و یک شی که مرد او را دائما در دو کفه ترازوی چشمان خود ارزیابی می کند. و روز به روز تقاضای آرایش بیشتر و خود نمائی افزون تر از او دارد. امروز جهان به خاطر آزادی مطلق و بی بندو باری حاکم از زن به عنوان کالای تجاری کم مصرف بهر ه وری می کند، آمارها واقعا وحشت انگیز است. درهرشش ثانیه یک تجاوز به عنف در کشور آمریکا صورت می گیرد ببینید چه قدر مسئلۀعفت مهم است و وقتی بی اعتنایی کردند قضیه به کجا می رسد.

فلسفه حجاب حفظ ارزش های والای زن است، زن سرچشمه همه خوبیها، برکات دنیا و آخرت است وپیامبر خدا هم بر دست او بوسه می زند. زن گوهری است که باید قدر او دانسته شود و به ابزاری برای هوسرانی وخدمتکاری برای مردان تبدیل نشود و از همین روست که خداوند پوشش دینی را بر او واجب و نگاه به بدن و موی سر او را حرام فرموده است. 

دانلود