دلت پاک باشد حجاب را بی خیال؟
9 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

دلت پاک باشد حجاب را بی خیال؟

بی بندو باری درپوشش نهایتا موجب بی بندو باری در تحریک غریزه جنسی است، افراد جامعه خصوصا زنان نمی توانند به هر شکل وانداره ای و بدون هیچ ضابطه ای درجامعه حاضر شوند تحقیقات علمی و روانشناسی ثابت کرده در باب تفاوت های جسمی و روحی زن ومرد ثابت کرده که مردان نسبت به محرک های چشمی شهوت انگیز، حساس تر از زننانند. اسلام می خواهد مردان و زنان مسلمان، روحی آرام واعصابی سالم وچشم و گوشی پاک داشته باشند. یکی از عوامل ایجاد ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه، عدم تهییج و تحریک جنسی است.

یکی می گفت دلت پاک باشه حجاب را بی خیال دوستش پاسخ داد: پس برو مردم آزاری کن و بعد بگو دلم پاک بود. دروغ بگو و توجیه کن که دلم پاک بود آیا کسی این توجیه را از شما می پذیرد؟ حجاب نتیجه نهایی باورهای ماست، به عبارت بهتر آنچه یک خانم در مجموع از حجاب و پوشش خود به همراه رفتار و کردار خود نشان می دهد نتیجه باورهای اوست. دل باید پاک باشد درست است ولی کسی که دلش پاک است باید رفتار پاک داشته باشد. اینکه هر کسی هر کار که می خواهد بکند و بعد هم دلش پاک باشد به یک شوخی شبیه تر است تا به یک حرف معقول، عمل انسان ناشی از عقیده ای است که در دل دارد. نمی شود کسی دلش پاک باشد و عملش ناپاک، حرف فوق سخن شیطان است. زیرا اصولا این تقید به فرایض دینی است که دل را پاک نگه می دارد. حرف صحیح این است که محجّبه باش تا دلت پاک باشد ومومن و دیندار باشی.

برخی ادعای عفاف کرده و با تعابیری مثل من قلب پاک دارم، خدا با قلب ها کار دارد، خود را سرگرم می کنند چنین انسانهایی باید دراندیشه خود این نکته اساسی را بنگارند که درون پاک موجب بارورشدن میوه ناپاک بی حجابی نخواهد شد، حجاب میوه عفاف است هر چه عفت درونی و باطنی بیشتر باشد، باعث حجاب و پوشش ظاهری بهتر در مواجهه با نامحرم می گردد. زیرا بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازدارندگی باطنی انسان تاثیر و تاثر متقابل است. عفاف بدون رعایت پوشش ظاهری قابل تصور نیست وپوشش ظاهری یکی از علامت ها ونشانه های عفاف است. 

دانلود