خداوند و عذاب برای بد حجابی!؟
13 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

خدا بزرگتر از آن است که به خاطر چند تارمو یا یه ذره آرایش بندگانش راعذاب کند؟

حجاب یک واجب شرعی است مانند نماز، روزه و زن مسلمان باید حجاب خود را رعایت کند بیرون گذاشتن موی سر حتی به مقدار چند تار مو در انظار عمومی ودید نامحرم حرام است ودر حرمت نگاه به موی زن فرقی بین تمام یا قسمتی از آن وجود ندارد وبر زنان واجب است تمام موهای سر را از نامحرم بپوشانند.

آنچه از آیات و روایات می آموزیم این است که خداوند بسیار بخشنده و غفار است و از گناهان بندگان هر چند بزرگ می گذرد و حتی به جای آن حسنات می نویسدامّا نکته مهم این است که این بخشش و غفران وقتی درحق بنده صورت می گیرد که او توبه واقعی کرده باشد که از ویژگی های آن این است که بنده از انجام گناه پشیمان باشد خود را گناهکار بداند وقصد جدی برای ترک گناه داشته باشد. امّا آنچه ازبرخی زنان در این خصوص دیده می شود نشانی از پشیمانی ندارد بلکه عمل خود را می پسندند وآن را قبیح نمی دانند وتصمیمی بر ترک آن ندارند بلکه با توجیه عمل خود وتکیه بر صفت مهربانی خداوند به گناه خود نیز ادامه می دهند.

برخی افراد تحت پوشش این استدلال به بد پوششی خود ادامه می دهند. چه بسا افرادی که در ورطه بدحجابی گرفتار شده وحجاب کامل خود را از دست داده اند ابتدا بیرون گذاشتن چند تار مو را بی اشکال دانسته اند. آیا این افراد به آخرت هم فکر می کنند؟ این افراد فقط و فقط زندگی در این دنیای فانی را می پسندند و به این توجه ندارند که آخرت وحسابرسی هم وجود دارد.

به راستی چه کسی تعیین می کند چه گناهی بزرگ است و چه گناهی کوچک وکم اهمیّت است. آیا هر یک از افراد خود مرجعی هستند که کوچک وبزرگی گناه را تخمین بزنند؟ در این صورت هرکسی مناسب با خواسته ها وامیال خود حدی برای اعمال خوب وبد تعیین خواهد کرد. برای مثال اگر کسی چنین فرض کند که خدا به خاطر چهار تار مو کسی را عذاب نمی کند.

همین قاعده را می تواند به تمامی معاصی تعمیم دهد ویک نفر به اقتضای شغلش بگوید خدا به خاطر چند هزارتومان ربا ما راعذاب نمیکند ویا برای چهار تا جمله دروغ، دو تا غیبت و. . . آیا این به استهزاء گرفتن دین و عادی سازی یک معصیت در جامعه نیست؟ پس مسئله همان تمرد است نه چند تار مو

امام علی (ع) می فرماید: بزرگترین گناه هر فرد گناهی است که صاحبش آن را کوچک بشمارد. نمی توانیم بگوییم که گناه ما کوچک است. به کوچکی گناه نگاه نکن ببین به چه کسی گستاخی کردی ولی نعمتی که هر آنچه داری از اوست دستوری داده که آن هم به مصلحت خودت است.

اسلام زن را انسانی کامل ودارای همه حقوق ومسئولیت های بشری که می تواند با حفظ وپرورش گوهر وجود خود به بالاترین موقعیت های معنوی پرواز کند، می داندوزن مسلمان باید بداند حجاب بیانگر وقار و افتخار یک زن و سند اطاعت از فرمانده هستی است. 

دانلود