زیبایی جزء فطرت انسان ...
15 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

زیبایی جزء فطرت انسان است؟ چرا اسلام مخالف با آرایش ونشان دادن زیبایی است؟

آرایش رفتاری است که از تمایل انسان به خود آرایی نشات می گیرد. اسلام با خود آرایی وآرایش به طور کلی مخالف نیست بلکه با خود نمایی در مقابل نامحرم مخالف است. زن این موجود ظریف مظهر جمال خلقت است و اسلام می خواهد این گوهر گرانبها در گنجینه حجاب مستور باشد تا از آفات هوس ها مصون بماند. زن گوهر گرانبها وفرشته آسمانی است که هرچه پوشیده تر باشد نزد خدا محبوب تر است. حجاب نوعی ارزش و احترام برای زنان به دنبال می آورد تا نامحرمان و هوسرانان آنها را با دیده حیوانی ننگرند. اگر زن به چشم و ابرو وسایر جاذبه های جنسی شناخته شود در این صورت تنها بهره وری زن از خلقت برانگیختن حس شهوانی مردان و گسترش دامنه فحشاء وافزایش فرزندان نا مشروع، خواهد بود.

برهنگی زنان، که طبعاً پیامدهائی همچون آرایش، عشوه گری و امثال آنرا به همراه دارد، مردان و مخصوصاً جوانان را در یک حالت تحریک دائم قرار می دهد تحریکی که سبب کوبیدن اعصاب آنها و ایجاد هیجان های بیمار گونه عصبی و گاه سرچشمه امراض روانی می گردد.

زن با حجاب به جای تکیه برجذّابیت های ظاهری و نمایش اندام در برابر دیگران به اصالت ها، معنویات وارزشهای متعالی تکیه کرده وبا زبان و عمل به دیگران اعلام می کند که آنچه مهم است شخصیت ذاتی معنوی وتوجّه به انسان بودن است و میزان پایبندی او به اخلاق وارزشها ست نه اشتغال به برهنگی و بی حجابی و افتادن در ورطه بی بندوباری و ابتذال جنسی که دیگر قداست پیمان زناشوئی مفهومی نمی تواند داشته باشد وخانواده ها همچون تار عنکبوت به سرعت متلاشی و کودکان بی سرپرست می شوند.

برگرفته از کتاب پاسخ به شبهات درباره حجاب

 

دانلود