رنگی مشکی و ناراحتی وافسردگی!؟
6 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

رنگی مشکی و ناراحتی وافسردگی!؟

رنگ مشکی باعث بوجود آمدن انواع ناراحتی های روانی و افسردگی می گردد پس بهتر است چادر مشکی به چادر صورتی و رنگ های متنوع تبدیل شود؟

این ادعا که استفاده از رنگ مشکی علت ایجاد انواع ناراحتی های روانی و افسردگی می گردد درست نیست.

 اوّلا: دختر و زن چادری نمی خواهد همیشه چادر سرش نماید تا رنگ مشکی اثر منفی از جهت روانی بر وی داشته باشد بلکه چادر را برای اوقات کمی که در بیرون منزل هست استفاده می کند ودر درون خانه و در مکانی که نامحرم نیست می تواند از لباسهای خوش رنگ و مناسب استفاده نماید واسلام هم روی این موضوع تاکید نموده است.

ثانیا: اگر این حرف شما صحّت داشته باشد باید همه خانمهای بدحجاب وزنانی که از انواع اقسام لباسها ورنگ ها در خیابان استفاده می کنند و نظر مردان را بویژه جوانان لا ابالی را به خود خیره می کنند باید از نظر روانی و روحی سالم ترین زنان باشند واز نظر اخلاقی و اجتماعی سالم ترین مردم باشند در حالی که حقیقت غیر از این است.

امروز در روانشناسی رنگها این که رنگ مشکی باعث تحریک وجلب توجه نمی شود وموجب انصراف نگاه های نامحرم می شود یک واقعیت مسلم است.

زن با انتخاب هدفمند رنگ سیاه می خواهد نگاه تیز و هرزگی را بشکند، وقتی خانمی در بیرون منزل چادر مشکی به سر می کند می خواهد نشان دهد که نامحرم حق ندارد به این حریم نزدیک شود زیرا این حریم، حریم حیا و عفت است نه جای بی حیایی و هرزگی وهوس رانی.

 از نظر روانی نیز وقتی انسان پارچه مشکی را می بیند، دیگر چندان رغبتی برای نگاه کردن ندارد و خود به خود نظر را بر می گرداند و در مقابل نگاه به رنگهای روشن چشم را باز می کند و برای دیدن واستمرار آن رغبت ایجاد می کند بنابر این استفاده زنان از لباسهای رنگارنگ نیز باعث جلب توجه مردان نامحرم می گردد.

برگرفته ازکتاب شبهات درباره حجاب

دانلود