حجاب دست و پا گیر است
9 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

حجاب دست و پا گیر است

حجاب دست و پا گیر است و از نظر فکری و فرهنگی مانع ترقی زنان می گردد؟

بی تردید همه اذعان دارند که حجاب دافعه آسیب های اجتماعی و بستر ساز رشد و ترقی و عزّت بانوان در اجتماع است. هر فرد دانشمندی می داند که تعلیم و تعلّم وکسب علوم به هیچ وجه منافاتی با حجاب ندارد. حجاب به معنای منزوی کردن زن نیست اگر کسی چنین برداشتی از حجاب زن داشته باشد برداشتش کاملا غلط است. زنان با داشتن حجاب اسلامی می توانند به فعالیتهای علمی و فرهنگی خود را ادامه دهند. یکی ازمعضلات فکری و فرهنگی جامعه عدم شناخت و آگاهی زنان نسبت به هویت واقعی خود می باشد. حجاب بهایی است که زن برای تامین سلامت خود می پردازد وپرده ای است که از ورود تیرهای نگاه، سخنان بیهوده و روییدن علف های هرز جامعه به درون محیط امن او جلوگیری می کند. از این رو حجاب ستیزی از اهداف مهم تهاجم فرهنگی غرب به شمار می رود؛ آنان همواره در برداشتن خاکریز بزرگ حجاب جدیت کامل داشته اند زیرا پوشش دینی را سدّی بزرگ در برابر تهاجم فرهنگی خویش می دانند.

حجاب نه تنها دست و پا گیر نیست و تضادی با آزادی ندارد، بلکه زنان در عین حفظ پوشش اسلامی، می توانند برترین فعالیت های اجتماعی را داشته باشند، و در چارچوب آزادی های صحیح و مقبول، از حق آزادی خود بهره مند گردد. زیرا حجاب در اسلام به معنای پرده نشینی نیست، بلکه به معنای پوششی معقول برای جلوگیری از فساد، و حفظ کرامت زن است.

البته حجاب تنها به معنای داشتن چادر نیست بلکه به معنی پوشش زن است، آنجا که با چادر امکان پذیر است چه بهتر وآنجا که نشد، به پوشش قناعت می شود زنان کشاورز روستائی عملاً به این پندار پاسخ گفته اند ونشان داده اند که با داشتن حجاب اسلامی در بیشتر موارد از مردان بهتر کار می کنند بی آنکه حجابش مانع کارش شود. وما امروز در جمهوری اسلامی ایران می بینیم که زنان درهمه صحنه ها و عرصه ها، ازمجلس قانون گذاری گرفته تا آموزش وپرورش وبیمارستانها وادارات، می توانند در چارچوب حفظ پوشش اسلامی، به کاروتلاش بپردازند، بی آن که حجاب اسلامی برای تلاش های آنان، مشکلی ایجاد کند، و حقّ آزادی صحیح آنها را تضییع نماید. 

دانلود