نهاد خانواده و وظیفه متولیان فرهنگ؟
12 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

نهاد خانواده و وظیفه متولیان فرهنگ؟

مهمترین شاخصه وعنصری که ما را در نزدیک شدن به یک جامعه دینی و مقید به آموزه های اسلامی کمک می کند نهاد خانواده است. خانواده جامعه کوچک وارزشمندی که در وهلة اول افراد تحت تاثیر مدیریت و شیوة تربیتی آن قرار دارند. اگر مدیریت خانواده برای پایبندی اعضای خود به آموزه های دینی همچون حجاب طرح وبرنامه ای نداشته باشد وهیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه نپذیرد اعضای آن خانواده نیز خود را متعهد به آن ارزشها نخواهند دید.

البته نباید مسولیت تربیت جامعه دینی و توسعه فرهنگ حجاب و عفاف را تنها بر عهده نهاد خانواده قرار داد، موفقیّت در حوزة فرهنگ وآموزه های تربیتی و دینی همچون حجاب نیازمند برنامه ریزی و طراحی فرهنگی دارد زیرا بسیاری از خانواده ها هستند که حتی با داشتن دغدغه های دینی، توانایی و علم لازم برای نیل به این هدف والا را ندارند و بعضی خانواده ها هستند که کلاً ارزشی برای آموزه های اسلامی قائل نیستند. سزاوار است متولیان و مسؤلان فرهنگی با تنظیم سندهای مشخص وکاربردی راه رسیدن به این هدف ارزشمند را هموار تر نمایند. کوتاهی و سهل انگاری در حوزة مسولیتهای دینی، مذهبی و رها کردن جبهه فرهنگی زمینه نفوذ و تصرف سنگرهای عقیدتی، دینی و مذهبی را برای دشمنان میسر می نماید زیرا نشریات و فیلم ها به طور دایم در حال تخدیر فکری توده هاهستند.

علی (ع) می فرماید: مرد جنگجو همیشه بیدار و هوشیار است و هر که از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت، اگرشما در جبهه خوابت برد معنایش این نیست که طرف مقابل هم خوابش برده و او هم غافل است، اگر تو از او غافل شدی نشانۀاین نیست که او هم از شما غافل است.

جامعه ای که امروز آلودگی هوا، آلودگی مکان یا ظروف، آلودگی غذا و حتی آلودگی صوتی و مضرات آنها را درک می کند و این همه زحمت و پول صرف آموزش، آگاهی بخشی تبلیغ و بر طرف کردن آنها می کند، چطور ممکن است آلودگی اخلاق وآن هم اخلاق اجتماعی را درک نکند؟  

دانلود