فایده حجاب در بعد اجتمایی واقتصادی؟
9 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

فایده حجاب در بعد اجتمایی واقتصادی؟

یکی از فواید حجاب در بعد اجتماعی، حفظ و استیفای نیروی کار درسطح جامعه است، در مقابل، بی حجابی و بدحجابی باعث کشاندن لذت های جنسی ازمحیط و کادر خانواده به اجتماع و در نتیجه تضعیف نیروی کار افراد جامعه می گردد. بدون تردید، مردی که در خیابان، بازار، اداره، کارخانه و. . . همواره با قیافه های محرّک و مهیّج زنان بد حجاب و. آرایش کرده مواجه باشد، تمرکز نیروی او کاهش می یابد. برخلاف نظام ها و کشورهای غربی، که میدان کار و فعالیتهای اجتمایی را با لذت جویی های جنسی در هم می آمیزند.

در بعد اقتصادی نیزاستفاده از حجاب و پوشش به ویژه در شکل چادر مشکی، به دلیل سادگی و ایجاد یکدستی در پوشش بانوان در بیرون منزل می تواند از بعد اقتصادی نیز تاثیر مثبت در کاهش تقاضا های بانوان داشته باشد البته مشروط به اینکه خود چادر مشکی دست خوش این تقاضا ها نگردد.

اسلام می خواهد لذت های جنسی، فقط در کانون خانواده و با ازدواج مشروع باشد. هنگامی که جامعه زن را با اندام برهنه بخواهد، طبیعی است روز به روز تقاضای آرایش بیشتر و خود نمائی افزون تر از او دارد چرا که هرچه دیده بیند دل کند یاد.

خانم فاطمه دولان استاد مسلمان انگلیسی زبان می گوید: من به عنوان کسی که در کشور غربی زندگی کرده است می فهمم که فایده حجاب چیست؛ وجود حجاب باعث می شود که زن ارزش خود را از حد کالای تجاری و یا وسیله ای برای بهره دهی بیشتر بالا ببرد و هم خود برای خویش ارزش قائل باشد و هم جامعه را وادار به احترام کند.

 

دانلود