حجاب عامل موثر در حفظ خانواده؟
6 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

حجاب عامل موثر در حفظ خانواده؟

حجاب در لغت به معنای پوشش، پرده ومانع آمده است به نگهبان حاجب می گویند چون مانع ورود اغیار و بیگانگان در یک حریم ومحیط خاص می گردد. بنابر این حجاب و پوشش زن نیز به منزله یک حاجب و مانع در مقابل افراد نا محرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم ناموس دیگران را دارند. حجاب سنگر محکمی است که راه ورود فساد و هرزگی را سد می کند و به زن شخصیت و احترام می بخشد تا ملعبه شهوات و بازیچه دیگران قرار نگیرد در جامعه ای که زنانش با حجاب صحیح و پوشش کامل رفت و آمد کنند، جوانان هم با خاطری آسوده به کار خود مشغول می شوند ودور از هر گونه تحریک بی جا وخیال خام، در زمان مناسب، با رضایت و خرسندی به تشکیل خانواده علاقه مند می گردند و ازدواج می کنند. زنی که خودسرانه جلوه گری کند، آتش هوس مردان را می افروزد و چشم و دل سبکسران را بی اختیار به دنبال خود روان می کند.

در بازار آزاد برهنگی، دیگر قداست پیمان زناشوئی مفهومی نمی تواند داشته باشد وخانواده ها همچون تار عنکبوت به سرعت متلاشی و کودکان بی سرپرست می شوند.

با نگاهی به اجتماع و روی دادهای آن متوجه میشوید زنانی که پوشش نامناسب دارند بیشتر مورد آزار و اذیت واقع می شوند، به واقع بد پوششی آنها چراغ سبز و علامتی است برای آنها که به دنبال هوس رانی هستند طبق آمار 98 درصد زنانی که مورد آزار خیابانی قرار می گیرند بد حجاب هستند. هزاران پرونده جنایی و ناموسی، فحشا و روابط نا مشروع بی شمار از عواقب تلخ بلای بی حجابی و بد حجابی است که گریبان دنیای امروز را گرفته است. در انگلستان در هر سال طبق آمار پانصد هزار نوزاد نا مشروع به دنیا می آید.

هنگامی که عده ای زن را ازطریق جاذبه جنسیتش وسیله تبلیغ کالا ها ودکور اطاق های انتظار وعاملی برای جلب جهانگردان، سیّاحان و مانند اینها قرار بدهند در چنین جامعه ای شخصیت زن تا سر حد یک عروسک یا یک کالای بی ارزش سقوط می کند و ارزش های والای انسانی او به کلی به دست فراموشی سپرده می شود. 

دانلود