جرم بد حجابی در قانون مجازات اسلامی؟
4 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

جرم بد حجابی در قانون مجازات اسلامی؟

حجاب و پوشش صحیح زنان یکی از عوامل بسیار مؤثر در حفظ خانواده است. باکمی تأمّل در هزاران پرونده جنایی، ناموسی، فحشا وروابط نامشروع بی شماری که در دادگاهها مطرح می شود، می توان به عواقب تلخ بلای بی حجابی و بد حجابی که گریبان دنیای امروز را گرفته است پی برد. حجاب یک حکم اجتمایی است که برای جلوگیری از آسیب های اجتمایی بیان شده واین فرامین برای سخت تر کردن وضع زندگی ما و ایجاد مانع بر سر ما نیست و اگر رعایت نشود مفسده ای به همراه خواهد داشت. همانطور که توقع داریم یک مرد هوس باز را به خاطر تهدید کردن امنیّت زنان مجازات سختی کنند، پس، به همان اندازه نیز توقّع می رود که یک زن را به خاطر جلوه گری هایش که امنیّت و سلامت روانی را در جامعه تهدید می کند به سختی مجازات کنند.

بر همین اساس قانونگذار نیز به دلیل بافت دینی ومذهبی کشورمان به این مسئله پرداخته است. گرچه برخی از زنان و دختران کشورمان از وجود چنین قانونی آگاهی نداشته ومعتقدند این مسئله یک موضوع کاملا شخصی است اما قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی را مستوجب مجازات دانسته؛ زیرا اسلام مانند هر مکتب، جامعه مدنی و با شعور دیگری هر گونه فسق، فجور، جنایت و ظلم و. . . ورفتارهای نا هنجار را ممنوع دانسته وبدیهی است که عدم رعایت هر ممنوعیت قانونی مجازات دارد؛ منتهی تفاوت اسلام با سایر مکاتب و جوامع غیر اسلامی این است که در اسلام قوانین از طرف خداوند متعال وضع گردیده و از طرف پیامبر (ص) ابلاغ می گردد. ولی در جوامع دیگر از طرف افراد و اشخاص و یا احزاب و. . . . وضع گردیده است

رکن قانونی

به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد".

رکن مادی

از دیدگاه قانون ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است، هویدا ونمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری، استفاده از لباسهای تنگ و. . . همگی از مصادق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است تشخیص مصادیق بر عهده دادگاه است.

رکن معنوی

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم"مطلق " بوده وصرف تحقق رفتار مجرمانه وتشکیل عنصر مادی درآن مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد؛ حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوء نیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد.

این جرم درحوزۀجرایم عمومی بوده وتعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد. برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوة قضائیه می باشد وسر پیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب می شود.

برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی "قوانین جزائی در باره کلیه کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد. بنا بر این با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند. عوامل مذهب و تابعیت در تحقّق این جرم دخالتی ندارند، لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است.