رعایت حجاب مطالبه عمومی مردم؟
4 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

رعایت حجاب مطالبه عمومی مردم؟

بی بندو باری در پوشش تن به معنی نپذیرفتن هیچ ضابطه ای و محدودیتی در تحریک غریزه جنسی است و اگر جامعه ای برای تحریک غریزه جنسی قاعده و حدودی نداشته باشد ناچار باید در رابطه جنسی افراد نیز قاعده و نظم و ضابطه ای وجود نداشته باشد چون تحریک بی ضابطه مستلزم ارضای بی ضابطه غریزه جنسی است وکدام جامعه را می شناسیم که ارضای بی ضابطه غریزه جنسی را پذیرفته باشد.

هر جامعه ای حقوقی را تعریف کرده است و رعایت آن را بر همگان واجب نموده است؛ حال ممکن است یک هنجاری اخلاقی در یک جامعه هنجار شمرده شود و در جامعه دیگر خلاف آن باشد. به عنوان مثال در جوامع آمریکایی و اروپایی آلودگی صوتی محدویت هایی دارد، لذا اگر شخص یا اشخاصی آنها را رعایت نکنند، مثلاً صدای موزیک را حتی در خانه خود بلند کنند و یا در خارج از ساعت تعیین شده کارهای پر سرو صدایی انجام دهند، توسط پلیس متوقّف و بازداشت شده و توسط دادگاه مجازات می گردند.

در جامعه اسلامی ما نیز هر رفتاری که موجب هنجار شکنی، اشاعة فساد و فحشاء و به خطر افتادن امنیّت روحی، روانی و جسمی سایرین گردد، ممنوع بوده و رعایتش بر همگان لازم است و رعایت حجاب از حقوق حقّه عموم مردم است. پس اگر امری مزاحم حقوق دیگران شد ممنوع است. افراد باید با ظاهری در جامعه ظاهر شوند که هم احترام خودشان حفظ شود و هم حقوق شهروندی دیگران رعایت شود،

 این مطالبه عموم مردم است نه فقط متدیّنین. امروزه پوشش نامناسب در شهر به حدی رواج یافته و عفت عمومی را در تنگنا قرار داده است که گاهی شرم در چهره مردان و زنان مومن به اشک تبدیل شده و انگیزه رفتن از پیاده روی های شهر را از آنان می گیرد. 

دانلود