آیا حوزه حجاب حریم خصوصی است یا حریم عمومی؟
6 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

آیا حوزه حجاب حریم خصوصی است یا حریم عمومی؟

برخی براین باورندکه حجاب وچگونگی رعایت آن در محدودۀحریم خصوصی است و زن می تواند آزادانه نوع پوشش خود را انتخاب کند بنابراین این مسئله یک تکلیف شخصی محض است نه یک مسئله اجتماعی و قانون گذار نمی تواند برای آن قانون وضع کند.

نگرش عمیق و بی غرضانه به حجاب به روشنی می نمایاند مسئله پوشش حق شخصی نیست که بتوان آن را در حوزه حریم خصوصی جای داد بلکه حق الناس است. اگر در تشریع حکم تعامل فرد با دیگران لحاظ شود حکم اجتماعی می باشد؛ حجاب با ملاحظه تعامل فرد با خودش تشریع نشده زیرا اگر چنین بود زن مسلمان باید در تنهایی حجاب را رعایت می نمود در حالی که حجاب اسلامی در تعامل با دیگران معنا پیدا می کند و درست رعایت نکردن آن تجاوز به حقوق دیگران محسوب می گردد.

مسائلی درحوزة حریم خصوصی جای می گیرند که با منافع اجتماعی ارتباط نداشته وقبول یا رد آن به منافع دیگر افراد جامعه آسیب نرساندو مضر آنان نباشد. بنابر این هر رفتاری که به منافع دیگران خدشه وارد نماید می تواند مشمول مقررات اجتماعی شود و قانون گذار می تواند برای آن قانون وضع کند. زیرا بی عفافی وهرزگی موجب تخدیر فکری توده ها، فساد اخلاق، انحطاط جامعه وافزایش جنایات جنسی می شود. پوششهای نادرست افراد جامعه می تواند مفاهیم عفت، حیا وخانواده و. . . را که در چارچوب اخلاق اجتماعی می گنجد را دچار تغییرات جدی کرده و جامعه را به سراشیبی سقوط اخلاقی بکشاند.

جامعه را دریک دید عالی میتوان به یک استخر تشبیه کرد که اگر سنگی درگوشه ای ازآن بیفتد امواج بزرگ، کوچک، ضعیف ونیرومند آن درهمه جای استخر به جریان خواهد افتاد و نتایج ضد انسانی، بی عفتی وهرزگی همه اجتماعات بشری را فرا خواهد گرفت. 

دانلود