پیشینه کشف حجاب در ایران؟
9 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

نخستین نشانه های کشف حجاب، از دربار ناصرالدین شاه و بر اثر سفرها و تجربه های شاه از وضع پوشش زنان اروپایی آغاز شد؛ البته به دلیل مقاومت خانواده ها، این پدیده از دربار محافل نزدیک شاه، فراتر نرفت و رشد چندانی نیافت.

رضاخان که در طرح کودتایی سوم اسفند سال 1299 و با حمایت انگلیسی ها برسر کار آمد، درصدد مخالفت باظواهر دینی و جایگزینی ارزش های لیبرالیستی در جامعه و از آن جمله، کشف حجاب برآمد.

در همین راستا رضا خان که حجاب و باورهای دینی را مخالف ترقی و پیشرفت مردم می¬ دانست جهت اجرای سیاست¬ های استعماری شروع به حمایت و گسترش کانون ¬ها و انجمن¬ های زنان کرد و ریاست این کانون¬ ها را به عهده یک ایرانی غرب گرا نهاد.

رسالت این کانون در جهت گسترش فرهنگ بی ¬حجابی بود. اما با وجود تلاش¬ های بی¬شمار حکومت و دولت ¬های غربی مردم ایران که همواره پیرو مذهب و سنت¬ های بنیادی خود بودند و زیر بار ننگ بی ¬حجابی نمی¬ رفتند، تا آن که در تاریخ 17 دی ماه سال 1314 قانون کشف حجاب به صورت اجبار درآمد و از حضور زنان محجّبه در مجامع عمومی جلوگیری شد.

رژیم پهلوی با کشف حجاب به عنوان یکی از مظاهر مدرنیّت آسیب های فراوانی به زنان که رکن و نقش اصلی جامعه را دارا هستند، وارد نمود و بنیان خانواده را متزلزل ساخت. در واقع کشف حجاب آغازی برای وابستگی¬ های بیشتر به استعمارگران اروپایی بود تا زمینه را برای چپاول و غارت آنان فراهم ساخت.

امروزه تهاجم فرهنگی ابعاد بسیار متنوع و سازمان یافته ای به خود گرفته، مسئله کشف حجاب نبایستی امری ساده تلقّی گردد باید آن را بسان کلیدی دانست که در صورت قرار گرفتن در دست غرب به راحتی فساد، فحشا و. . . را در جامعه رواج خواهد داد. . برداشتن حجاب بین زن و مرد و از بین بردن حیا و عفّت، مقدّمه ای است برای تباهی نیروهای انسانی و چپاول ملّت ها؛ بررسی های تاریخی نشان می دهد که مقدّمات تهاجم فرهنگی و مسئله «کشف حجاب» را در راستای تهاجم غرب باید بررسی کرد.

منبع: پاسخ به شبهات درباره حجاب، سید حکیم لطیفی