پیشینه پوشش زنان درجوامع؟
8 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

پیشینه پوشش زنان درجوامع؟

پیشینه حجاب و پوشش انسان به اندازه تاریخ و آفرینش است. با مطالعه تاریخ در می یابیم که زنان درمشرق زمین پوششی محکم تر وکامل تر از زنان غربی داشته و دارند و همین نشانگر این است که، نگاه مردمان نسبت به زن در سرزمینی چون ایران متفاوت از دیدگاه سرزمین های غربی به مقوله زن بوده است. پوشش زنان در ایران باستان نشان می دهد که، حجاب زنان ایرانی حتی قبل از ورود اسلام به ایران حجاب کامل و در جهان باستان منحصر به فرد بوده است.

پوشش ولباس هرانسانی به منزله پرچمی است که، آدمی بر درخانه خودش نصب کرده وبا آن اعلام می دارد که از کدام فرهنگ تبعیت می کند. پوشش بارزترین نشانه فرهنگ و نماد ملی است و هر نوع دگرگونی در ساختار فرهنگ و اجتماعی با تغییر در پوشش مردم مشخص می گردد؛ چنانچه استیلایی فرهنگی و سلطه پذیری نیز در اولین مرحله از طریق تغییر در پوشش مردم چهره می نماید.

متأسفانه امروزه تغییر طرز فکر و دور شدن از دین و آداب اسلامی باعث شده است که در کشورمان شاهد لباس ها و چهره های نامتعارفی باشیم که روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود؛ بدحجابی زنان و دختران جامعه را به نابودی و انحطاط می کشاند و این مسئله دور شدن از فرهنگ اسلامی و ایرانی را نشان می دهد. 

دانلود