سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بسیج منطقه خلخال 
ریاست 
1362/01/01 
1364/01/31 
اجرائی نظارتی 
همکاری 
کمیته کردستان 
مسئول عقیدتی سیاسی 
1376/01/01 
 
اجرائی مذهبی 
تدریس 
دانشگاه محقق اردبیلی 
مدرس 
1379/07/01 
1383/03/29 
-----